Tuesday, April 3, 2018

വേണം തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം
"കേരള നെൽവയലും നീർത്തടവും സംരക്ഷണ നിയമം - 2008 (THE KERALA CONSERVATION OF PADDY LAND AND WETLAND ACT, 2008)"
2008-ൽ വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണിത്. വളരെ സുപ്രധാനവും കേരളത്തിന് ഏറെ യോജിച്ചതുമായ ഒരു നിയമം ആയിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് നെൽവയലുകളെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ടായത്. ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കേരളത്തിനു മാത്രമല്ല ഈ നിയമം വേണ്ടത്, ലോകത്തിനു തന്നെ ഇത്തരമൊരു നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നാണ്. ലോകത്തിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മുഴുവനും അതിവേഗത്തിൽ നാശോന്മുഖമാകുകയാണെന്നും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂചിപ്പിച്ചു. നാടിന്റെ ഭാവിയെ മുൻനിർത്തി, പിതാമഹന്മാരിൽനിന്ന് നമുക്ക് കൈമാറിവന്ന ഭൂമി, വലിയ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ പുറത്ത’് മാനവികമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയ നിയമമാണ് നെൽവയൽ-നീർത്തട സംരക്ഷണനിയമം.

1970-ൽ കേരളത്തിൽ 8.25 ലക്ഷം ഹെക്ടാർ നെൽപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നത് 2010 ആയപ്പോൾ അത് നാലിൽ ഒന്നായി ചുരുങ്ങി. കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യപ്രകാരം കൃഷി നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി.  പ്രധാന കാരണം നെൽകൃഷി വലിയ നഷ്ടമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്.


ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നിട്ട് 10 വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ നിലവിലുള്ള നീർത്തടങ്ങളും നെൽവയലുകളും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ വുവസ്ഥകളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന ഭേദഗതികൾ നിയമം കുറച്ചു കൂടി കർക്കശമാക്കി എന്നു വേണം പറയാൻ. അതിനാൽ നികത്തൽ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും ഇവ മുക്തമാണ്.

നിർമ്മാണമേഖലയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷി നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ വേഗത്തിൽ നെൽവയൽ നികത്തപ്പെട്ടത്? കെട്ടിട നിർമ്മാണമേഖലയിലെ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ആയി നമ്മൾ  കണ്ടത്. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കും പിന്നെ മലയാളിയുടെ ഭവന സ്വപ്നങ്ങളും ഈ മേഖലയിലേക്ക് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഒരടിത്തറയുണ്ടാക്കി. അത്തരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിത്തറയ്ക്കായി വയലുകൾ അതിവേഗം നികത്തപ്പെട്ടു.

ഈ നിയമത്തിന്റെ വരവിന് ശേഷം ആകണം,കേരളത്തിന്റെ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ 'റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ‘ എന്ന പദം കുടി കടന്നു വന്നു. ഈ മാഫിയയുടെ രാത്രിയും പകലും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് വയൽ നികത്തൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടേ യിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ വേഗതയ്ക്കു ഒരു കുറവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി ഭൂമി വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വേണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ട് ആക്കുന്നത് ഒട്ടും നീതിയുക്തമല്ല. ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരം മലയാളികൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് രംഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. (നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സംതൃപ്തി  കണ്ടെത്തിയേക്കാം, ഒരു രണ്ടാം വീട് എന്ന നിലയിൽ. അവരും സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി പറമ്പും വീടും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും). ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയാകെ മനുഷ്യന്റെ വീടുകൾ കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അതിനാൽ കെട്ടിടം വക്കാൻ ഇനിയും സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ഉറപ്പുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ വീടുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യാവകാശമാണ് എന്ന് പല അന്തർദ്ദേശീയ ചർച്ചകളിലും  ഉടമ്പടികളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വസ്തുതയാണ്. എല്ലാവർക്കും വാസയോഗ്യമായ ഭവനങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം നൽകാനും അവിടെ വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സഹായവും നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്യമണ്ട്.  ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയിലെ 21-ം അനുച്ഛേദം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവനും സ്വത്തിനും സ്റ്റേറ്റ് നൽകേണ്ട സംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനായി ഉറപ്പുള്ള ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ?

കേരളത്തിലെ വീടുകളുടെ ഒരു സർവ്വേ 2011ലെ  സെൻസസിൽ എടുക്കയുണ്ടായി. വീടുകളുടെ ആധികാരികമായ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ ഡാറ്റാ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ പ്രകാരം കേരളീയർക്ക് '' '’


കേരളത്തിൽ വാസയോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് എല്ലാർക്കും അറിയാം. ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലനാട് , ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ. മലനാട് എടുത്താൽ കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടങ്ങൾ മലനിരകൾ. ഇവിടെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഏകദേശം 10 മുതൽ 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ വാസയോഗ്യമല്ല. അത് കൊടും വനപ്രദേശങ്ങളോ വനം വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലമോ ആണ്. ചുരുക്കം ചില ടൂറിസ്റ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു അപവാദമാണെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പ്രദേശം വീട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തയിടങ്ങളോ വീട് വയ്ക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്തയിടങ്ങളോ ആണ്.

ഇടനാട് പരിഗണിച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം വാസയോഗ്യമായ മേഖല ഇതാണ്. എങ്കിൽത്തന്നെയും വലിയ കായലുകളും ചതുപ്പു പ്രദേശങ്ങളും വയലും ഇവിടെയുണ്ട്. തീരപ്രദേശം എന്നത് കായലുകളും വയലും കടൽത്തീരങ്ങളും കടൽ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കടന്നുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കൂടിയുള്ളതാണ്.  ജലസംഭരണികളോട് അനുബന്ധമായി വലിയ ഒരളവ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും കോൾനിലങ്ങളും കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഈ മേഖലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആണ്.

മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം കണക്കിലെടുത്താൽ വളരെ വലിയ ശതമാനത്തോളം തീരപ്രദേശമുള്ള ചെറിയ ഒരു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഇരുട്ടടി ആയിരുന്നു CRZ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട തീരസംരക്ഷണ നിയമം (Coastal Regulatory Zone). ഈ നിയമം കടൽത്തീരത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും ഉപ്പുവെള്ളം (ഓരു ജലം) കയറുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നിയമം തീരപ്രദേശത്തുള്ള  ആയിരത്തിലേറെ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ബാധിക്കുന്നു.

ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് എന്നു വച്ചാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി എന്നതിൽ ഉപരി നിർമ്മാണത്തിന് വിലക്കുള്ള ഭൂമിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഏറെയുള്ളത്.

ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സുസ്ഥിരമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള നാടകം കളിയാണോ ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു. വികസനവും വേണം, അതിലൂടെ പ്രകുതിയ്ക്ക് ഊനം തട്ടാനും പാടില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ ശരിയ്ക്കള്ള അർത്ഥം.

തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം വളരെ അന്തസ്സത്തയുള്ളതാണ്. അത് നിലവിൽ വരാൻ കുറച്ചു വൈകിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നേരാംവണ്ണം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന സങ്കടവും പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് ഉണ്ട്. കൈയൂക്കും രാഷ്ട്രീയ പിൻബലവും ഉള്ള ഭൂമാഫിയയുടെ കയ്യിൽ ഈ നിയമം ഒരു നോക്കുകുത്തി ആയിപ്പോയോ എന്ന സംശയം അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ നിയമം പാസായിട്ട് ഒരു ദശാബ്ദമായി എങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ലാൻറ് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് കുറ്റമറ്റതായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എത്ര പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ട്? അതിൽ 2008 -ന് മുൻപ് നികത്തപ്പെട്ടവ എത്ര, അതിനു ശേഷം നികത്തപ്പെട്ടവ എത്ര എന്നത് ഉപഗ്രഹ ചിതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റാബാങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ 10 വർഷത്തിനുള്ളിലും സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് ഭൂമാഫിയയെയും നികത്തൽ പ്രക്രിയയെയും സഹായിക്കാനാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെയെല്ലാം ദോഷവശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരാണ്.  2008 -ന് മുൻപേ നികത്തപ്പെട്ടതും വർഷങ്ങളായി മറ്റ് ആവശ്യണ്ടൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പുരയിടങ്ങൾ, വില്ലേജ് ഓഫീസ് റെക്കോഡുകൾ (BTR) പ്രകാരം നിലം എന്നു കാണുന്നതിനാൽ പരക്കെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്നുള്ളത്. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്ലാനിന്റെ കോപ്പിയോടൊപ്പം. പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അമ്പതോ നൂറോ വർഷം മുൻപ് വസ്തു നിലം ആയിരുന്നോ പുരയിടം ആയിരുന്നോ എന്ന് എഴുതി നൽകുന്നു. ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാടടച്ച് വെടിവയ്ക്കൽ ആണ്. 2008-ൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നശേഷം നികത്തിയവർ കുറ്റക്കാരാണ്. പക്ഷേ അതിനു മുൻപേ ചെയ്തവർ ആരും തന്നെ കുറ്റക്കാരല്ല.

നമ്മുടെ വിഷയം എന്നത് ശുദ്ധമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കൊണ്ട് ഭവനദാരിദ്യം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ്. മുൻപു സൂചിപ്പിച കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2021 ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിന് ഇനിയും 53 ലക്ഷം വീടുകൾ കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെടണം. ഇനി വരുന്ന 3 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് സാധ്യമാവില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷേ 2025- ആകുമ്പോൾ, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചെറുകുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ചാൽ, കുറഞ്ഞത് 60 ലക്ഷം വീട് എങ്കിലും നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്ഥലം ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തണം. ഇത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല എന്നതു മാത്രമല്ല, അത്രയും ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരു സർക്കാരിനാലാകട്ടെ, ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ കർത്താക്കൾക്കാകട്ടെ കഴിയുകയുമില്ല. കൂടുതൽ അളവിൽ വീട് വയ്ക്കാനുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്താനും അവയുടെ ഫലപ്രദമായ databank ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടഭൂമിയുടെ അളവും ലഭ്യമായ ഭൂമിയുടെ അളവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലാകൂ. ലഭ്യമായ ഭൂമിയുടെ അളവ് വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന യഥാർത്ഥ്യം നമ്മെ ഞെട്ടിക്കും.

കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി നിർമ്മാണത്തിന് നിയമാനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കുടുതൽ സ്ഥലം നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. നിയമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ലംഘിക്കാതെ, ഉത്തമമായ നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു വേണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ. തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷിക്ക


ഊന്നുകാൽ വീടുകൾ (stilt houses)

ഊന്നുകാൽ വീടുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് യാത്രകൾക്കിടയിൽ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച്, നദീതീരങ്ങളിലും കായൽപ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ ലളിതമായി കാണപ്പെട്ട ചെറുകുടിലുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ്. നാല് ഊന്നുകാലുകളിൻ വളരെ ലളിതമായി അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന് താഴെ വെള്ളമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പാകാം ചെളിയാകാം തിരമാലകൾ അലറി അടുക്കുന്ന കടലാകാം. പൊതുവിൽ ഒന്നു രണ്ട് ചെറു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപ്പറ്റി നല്ല ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ചീനവലകൾക്കു സമീപം ഉള്ള കാവൽ മുറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും മാത്രം സൗകര്യമുള്ള ഈ മുറിയുടെ അടിയിൽ മൂന്നാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ്. വയലുകളിലും മറ്റും ഉള്ള കാവൽമാടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവ വയലിൽത്തന്നെ വിളകൾക്കോ വയലിനോ ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാതെ നാലോ ആറോ ഊന്നുകാലുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഊന്നുകാൽ സംവിധാനമാണ്, അലറിത്തിമിർക്കുന്ന കടലിന്റെ മുകളിൽ കരയിൽ നിന്നും അങ്ങകലെ ആഴക്കടലിൽ പെട്രോളിയം കഴിച്ചെടുക്കാനായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന 'റിഗു‘കൾ.  ഇവയും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉറപ്പിച്ച ഊന്നുകാൽ സംവിധാനത്തിലാണ് കടൽവെള്ളത്തിന് എത്രയോ മുകളിൽ ഹെലിപാഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെട്രോളിയം പമ്പിംഗ് മെഷീനറികൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇത്തരം റിഗുകളിൽ പലതിനും ആകെ ഉയരം കുത്തബ് മിനാറിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും.

തൂൺ വീടുകളും ഊന്നുകാൽ വീടുകളും

തൂൺ വീടുകൾ സാധാരണ തൂണുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ്.  ഭിത്തികൾ ഭാരം എടുക്കുന്ന സാധാരണ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലിക്ക് അതീതമായി ഇവിടെ ഭാരം താങ്ങുന്നത് തൂണുക്കൾ ( Pillarട ) ആയിരിക്കും. ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനമാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ മുകളിലത്തെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും ഭാരം താഴത്തെ ഭിത്തിയിലേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. തൂൺ വീടുകളും ഊന്നുകാൽ വീടുകളും ആയുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്? തൂൺ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭൂമിയിൽ തൊടുന്ന ഭാഗവും മനുഷ്യവാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. വണ്ടികൾ പാർക്കു ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കാം. അത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഊന്നുകാൽ വീടുകളിൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗം താമസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ തനതായ ഭൂമിയുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിരിക്കും കാണപ്പെടുക. അതായത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഊന്നുകാലുകൾക്ക് ഇടയിൽ വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കും .ചതുപ്പെങ്കിൽ ചതുപ്പ് . വയലെങ്കിൽ വയൽ. അതായത് ഊന്നുകാൽ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി സ്ഥലം എല്ലാം അവിടത്തെ ഭൂഘടനയിൽ യാതൊരു ഭൗതികമാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല.

ഊന്നുകാലിന്റെ ഫൗണ്ടേഷർ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. വെറുതെ ചെളിയിലും ചതുപ്പിലും കുത്തി നിർത്തുന്ന കനം കുറഞ്ഞ കോലുകൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ആഴത്തിൽ കുത്തി ഉറപ്പിക്കാനും അതിന്റെ മുകളിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ തരം ഷെഡ് ഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഊന്നുകാലുകൾ കാറ്റത്ത് ആടാതിരിക്കാനും മറിഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാനും  അവ തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് bracing കെട്ടി ഉറപ്പിക്കണം.

ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ ഷെഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓലപ്പുരയുടെ കാര്യമാണ് നാം മുകളിൽ നോക്കിയതെങ്കിൽ അതിലും എത്രയോ ഭാരമുള്ളതും വലുതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതേ മാതിരി ഉറപ്പുള്ള ഫൗണ്ടേഷനിലും പില്ലറുകളിലും നിർത്താൻ കഴിയും. അതിന് വേണ്ട സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച്‌ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എങ്ങനെയായാലും ഊന്നുകാലുകൾക്ക് മുകളിലെ നിർമ്മിതിയുടെ ഭാരവും കൂടാതെ കാറ്റിന്റെ ലോഡും ഒക്കെ താങ്ങാനും അവ ഭൂമിയിലെ ഉറപ്പുള്ള പ്രതലത്തിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിടാനും കഴിയണം. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിപത്തു സംഭവിക്കും. ഇതിനായി താഴത്തെ ഭൂമിയുടെ വിശദമായ മണ്ണു പരിശോധന നടത്തണം. ഫൗണ്ടഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരാളെക്കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപകല്പന ചെയ്യിക്കണം. ഊന്നുകാലുകൾക്ക് കാലപ്രവാഹത്തിൽ കേട്പാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അതിന് പ്രത്യേക ആവരണം നൽകണം.  പൊതുവിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വീടുകളേക്കാൾ ശ്രദ്ധ ഇതിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ഇത്തരം നിർമ്മിതികളിൽ ഊന്നുകാലുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ആധാര തലം (base floor) ആണ്. മണ്ണിലോ ഉറപ്പുള്ള തറയിലോ മണ്ണിട്ട് നിറച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് തറ ( basement) ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ താഴെ നിന്നും ഉയരത്തിൽ ആയിരിക്കും  നാം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന തറയുടെ സ്ഥാനം. തറ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ തലം (floor) എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് യാർത്ഥ തറയല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു കപട (fake) സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ' ഊന്ന്കാൽ വീടുകളുടെ തറയായി (ആധാരമായി) കണക്കാക്കാവുന്നത് ഈ  ആധാരതലത്തെയാണ്. ആധാരതലത്തിന്റെ ഉയരം പരമാവധി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് നല്ലത്. പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മഴയിലും ഒക്കെത്തന്നെ ഈ തലത്തിലേയ്ക്ക് വെള്ളമോ ചെളിയോ കയറി വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതിന്റെ ഉയരം വളരെ കുട്ടിയാൽ ഇതിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്നും കയറിചെല്ലാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. കൂടാതെ അത് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതുമായിരിക്കില്ല.

Base floor ലേയ്ക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഏതെങ്കിലും ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും വഴി കണ്ടെത്തണം. വഴി അല്ലെങ്കിൽ പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ramp ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തേയക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത്  ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സുരക്ഷാ പ്രശ്നമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആധാരതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഊന്നുകാലിൽ ഉറപ്പിച്ച റാമ്പുകൾ ആയിരിക്കും ഉത്തമം.


ഊന്നുകാലുകളിൽ മാത്രം കെട്ടിടം നിലയുറപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഊന്ന്കാലുകൾക്ക് വേണ്ട തുച്ഛമായ സ്ഥലം മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ചതുപ്പായാലും വയലായാലും കായലോ കുളമോ ആയാലും ആ ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതികമായ ഘടനകളിലോ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ലംഘിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രസ്തുത നിയമത്തിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് സാധാരണക്കാരെ വളരെ വലിയ ഒരളവ് വരെ സഹായിക്കും.

വയലേലകളിലോ ചതുപ്പുകളിലോ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കീഴാറ്റൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ നെൽവയലുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോഗിക്കണം. കർഷകരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം. അഞ്ചു മീറ്റർ ഉയരത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള ഊന്നുകാലുകളിൽ താങ്ങി നിർത്തിയാൽ ഹൈവേ അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും. താഴെ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുകയും ആവാം. കർഷകരുടെ ജീവിത മാർഗ്ഗം അടയുകയുമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂവിൽ അന്യത്വം അനുഭവപ്പെട്ടുകയുമില്ല. അമിതമായി മണ്ണിട്ട് അതിനെ Compact ചെയ്തു റോഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ 30 മീറ്ററിൽ അധികം ആഴത്തിലുള്ള സർവ്വ ജലപ്രവാഹവും നിലച്ചുപോകുന്നു. വലിയ ഒരളവിൽ മണ്ണ് പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വയൽ നികത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആയാൽ പോലും ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന പാവക്കൾക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശയുടെ വിലയായി ആ അധിക ചെലവിനെ കണ്ടാൽ മതി.

Thursday, March 12, 2015

my new book is just released- 'FengShui Nityajeevithathil' FengShui in daily life

DC Books-Online BookStore
I am very happy to inform you that my 3rd book is
just published from DC Books, Kottayam.
The book details shall be viewed from DC Books website
clicking the following link.

I request you to kindly purchase a copy of this book and support
me. Online purchase shall attract extra courier charges. You can buy from DC
Book Stores at a discounted price of Rs.99/- (after 10% discount for a limited
period)
Hope you shall buy the book, read and send me your comments.
It shall help in improving the quality of the next book.

Thank you very much for your patronage!!


Monday, February 16, 2015

Malayalam new Book : Feng Shui Nityajeevithathil

This book is my 3rd book and the 2nd book published by DC Books, Kottayam. This book contains all necessary information to a common man, how to setup things in and around him based on FengShui - the great Chines Vaastu. The tips given in this book can be practiced on your daily life with little care and observation towards the affects and results. based on this book, the author has put his maximum efforts to compile all the ordinary FengShui artifacts and how to use them to activate the luck and fortune! Your personal directions based on your Kua Number is very important. The basic philosophy of the art and science of placements is also analysed to give the reader till what extend these metaphysical sciences may help in boosting the LUCK factor!

Sample Page

Sample Page

Sunday, November 28, 2010

Poka-Yoke

Poka-yoke is a technique for avoiding simple human error in the workplace. Also known as mistake-proofing, goof-proofing, and fail-safe work methods, poka-yoke is simply a system designed to prevent inadvertent errors made by workers performing a process. The idea is to take over repetitive tasks that rely on memory or vigilance and guard against any lapses in focus. Poka-yoke can be seen as one of the three common components of Zero Defect Quality Control performed by Japanese companies (source inspection and feedback are the other two).

Dr. Shigeo Shingo, a renowned authority on quality control and efficiency, originally developed the mistake-proofing idea. Realizing its value as an effective quality control technique, he formalized its use in Japanese manufacturing as the poka-yoke system. One hundred percent inspections catch unacceptable products but do nothing to improve the process. Shingo was emphatic that the purpose of this system be to improve the process not sort out defective parts.

Today, this concept is in wide use in Japan. Toyota Motor Corporation, whose production system Shingo helped design, averages twelve poka-yoke devices per machine in their manufacturing plants, thus validating the concept as beneficial to industry. Patel, Dale, and Shaw, in the article "Set-Up Time Reduction and Mistake Proofing Methods: An Examination in Precision" list the potential benefits as:

 • elimination of set-up errors and improved quality
 • decreased set-up times with associated reduction in production time and improved production capacity
 • simplified and improved housekeeping
 • increased safety
 • lower costs
 • lower skill requirements
 • increased production flexibility
 • improved operator attitudes.

In a Quality magazine article, Melissa Larson provides interesting details about benefits resulting from the implementation of poka-yoke systems at the Supply Support Activity (SSA) at Fort Carson, Colorado, a military retail supply operation of the U.S. Army.

Inventory, receipt, and batch processing all improved quantifiably. Location survey accuracy was approximately sixty-five percent prior to implementation. After implementing the use of the bar-code readers location accuracy increased to ninety-eight percent. Inventory adjustments averaged $3000 a month. Inventory adjustments dropped to an average of $250 per month.

The rate of incorrect receipt closures to the supplier had been ninety percent. This rate dropped to zero percent. Batch processing was also significantly improved. Traditionally, the SSA had approximately fifteen to twenty batch processing failures per month, and a myriad of system file failures due to operators performing the process out of proper sequence. Since the poka-yoke implementations, there have been zero batch process failures.

Catalog update improvements also resulted. The error rate was twenty-two percent but dropped to zero percent. Original request processing time was 12.5 days, but with the new request processing time is 1.6 days. Actual dollars invested in these activities totaled less than $1000.

TYPES OF POKA-YOKES

Poka-yoke is based on prediction and detection. That is, recognizing that a defect is about to occur or recognizing that a defect has occurred. Consequently, there are two basic types of poka-yoke systems. The control poka-yoke does not allow a process to begin or continue after an error has occurred. It takes the response to a specific type of error out of the hands of the operator. For example, a fixture on a machine may be equipped with a sensing device that will not allow the process to continue unless the part is properly inserted. A 3.5-inch floppy disk will not work if inserted backwards or upside down. As a matter of fact, it won't fit into the drive at all unless properly inserted. A second type of poka-yoke provides some type of warning when an error occurs. This does not prevent the error, but immediately stops the process when an error is detected. This type of poka-yoke is useful for mass production environments with rapid processing as the device prevents mass production of scrapped material. For environments where large losses of time or resources do not result, a warning poka-yoke is warranted. All that is needed is a way to ensure that the error is investigated and corrected in a timely manner.

Poka-yokes can be as simple as a steel pin on a fixture that keeps incorrectly placed parts from fitting properly, or they can be as complex as a fuzzy logic neural network used to automatically detect tool breakage and immediately stop the machine. Surprisingly, the simple low-cost devices tend to be in the majority. Regardless of degree of simplicity, all poka-yokes fall into one of three categories: contact methods, fixed-value methods, and motion-step methods. Each is briefly discussed.

CONTACT METHODS.

Contact methods are based on some type of sensing device which detects abnormalities in the product's shape or dimension and responds accordingly. Interference pins, notches with matching locator pins, limit switches and proximity switches are sometimes used to ensure that a part is positioned correctly before work occurs. Asymmetric parts with matching work fixtures can also alleviate incorrect positioning. If orientation is not critical, symmetrical designs can then be used to prevent defects.

Contact methods are useful in situations which encourage mistakes. Such situations involve rapid repetition, infrequent production, or environmental problems such as poor lighting, high or low heat, excess humidity, dust, noise, or anything which distracts a worker. Paul Dvorak, in "Poka-Yoke Designs Make Assemblies Mistakeproof," an article appearing in Machine Design, recommends that the maintenance engineer investigate at least four areas for potential problems that require contact method solutions:

 1. Look for where the product will fail if parts are assembled incorrectly.
 2. Look for small features critical to proper assembly.
 3. Beware of relying on subtle differences to determine top from bottom or front from back, especially if the parts are painted dark colors.
 4. Beware of designs so complicated that they confuse inexperienced operators.

FIXED-VALUE METHODS.

Fixed-value methods are used in processes where the same activity is repeated several times, such as tightening of bolts. This method frequently involves very simple techniques, such as methods that allow operators to easily track how often this activity has been performed. Dvorak gives the example of an operator who is responsible for tightening down six bolts on a product. Before passing the product on, the tightening process is performed a fixed number of times (six). A simple poka-yoke device would incorporate the use of a wrench dipped in diluted paint. Since untightened bolts will not have paint on them, the operator can easily see if he or she has performed the process the required number of times. A second example (from Dvorak) would be the use of packaged material in the exact (fixed) quantities needed to complete the process. If the bolts were stored in containers of six, the operator could easily see when the process was still incomplete as the box would still contain one or more bolts.

MOTION-STEP METHOD.

The motion-step method is useful for processes requiring several different activities performed in sequence by a single operator. This is similar to the fixed-value situation in that the operator is responsible for multiple activities but instead of performing the same activity multiple times the operator performs different activities. First, each step in the

Table 1 Examples of Poka-Yokes
Table 1
Examples of Poka-Yokes

Contact Type Warning Type
Contact Method A steel pin on a fixture keeps incorrectly placed parts from fitting properly. A device on a drill counts the number of holes drilled in a work piece; a buzzer sounds if the work piece is removed before the correct number of holes have been drilled.
Fixed-value Type Light sensors determine if each crayon is present in each box; if a crayon is missing, the machines will stop automatically. Bolts are tightened with a wrench dipped in paint. Bolts with no paint on them are still untightened.
Motion-Step Method A simple proximity switch opens after all components are loaded in the proper order. A device detects when each component is removed from a dispenser; if a component is not removed, the device alerts the assembler before he can move on to another unit.

process is identified by the specific motions needed to complete it. Then devices are created to detect whether each motion is performed and then alert the operator when a step is skipped. An assembly process could utilize a device that senses when all required components are present at the start of the process for each unit. The devices could then detect when each component is removed from its dispenser, If a component is not removed, the sensing device alerts the assembler before he/she can move on to another unit.

SELF CHECKS

Poka-yoke devices which provide the fastest possible feedback about defects and allow workers to assess the quality of their own work are referred to as self-checks. Self-checks can be used to allow workers to rapidly identify slips or work errors such as incomplete or omitted operations and to verify the existence or absence of an attribute. For example, at Brigham and Women's Hospital, a computer system is used to check and process doctors' prescriptions.

EXAMPLES.

A number of "real world" applications are presented in the business and engineering literature. Below are a list of examples of poka-yoke applications. James R. Evans and William M. Lindsay present these examples in their book The Management and Control of Quality:

 • Color-coding a wiring template to assist the worker.
 • Installing a device on a drill to count the number of holes drilled in a work piece; a buzzer sounds if the work piece is removed before the correct number of holes has been drilled.
 • Cassette covers were frequently scratched when the screwdriver slipped out of the screw slot and slid against the plastic covers. The screw design was changed as shown in Table 1 to prevent the screwdriver from slipping.
 • A metal roller is used to laminate two surfaces bonded with hot melted glue. The glue tended to stick to the roller and cause defects in the laminate surface. An investigation showed that if the roller were dampened the glue would not stick. A secondary roller was added to dampen the steel roller during the process, preventing the glue from sticking.
 • One production step at Motorola involves putting alphabetic characters on a keyboard, then checking to make sure each key is placed correctly. A group of workers designed a clear template with the letters positioned slightly off center. By holding the template over the keyboard, assemblers can quickly spot mistakes.

John Grout presented these examples in "Mistake-Proofing Production," an article written for Production and Inventory Management Journal:

 • Trinity Industries Railcar Division workers created a layout jig to avoid having to use a tape measure and chalk to position subassemblies on each car individually. The jig has tops that allow it to be quickly positioned correctly on the car's chassis. Each component that is to be attached to the car has a corresponding cutout on the jig. The jig eliminates two modes of worker error. It eliminates incorrect measurements and inaccurate positioning of parts. It also eliminates the worker vigilance required to ensure all of the components are attached. Omitted parts are made very obvious because an empty space exists on the layout jig. Without the jig, there would be no indication that anything is missing. Once parts are spot welded in place the jig is lifted off and welding is completed. Not only is dependence on worker vigilance reduced, cost savings result from the simplified, accelerated process.
 • Binney and Smith, maker of Crayola Crayons, uses light sensors to determine if each crayon is present in each box of crayons they produce. If a crayon is missing, the machines will stop automatically. Producing complete boxes of crayons right the first time is the preferred outcome.
 • A mail-order computer company has designed its boxes and packing material to avoid mistakes. The inner flaps of the box bottom have a large brightly colored warning to "Stop! Open the other side." When the correct side is opened, a book titled "Setting Up Your Computer" is on top of the packing material. The sequence of the book matches the arrangement of the contents of the box. Each instruction involves the next item from the box.
 • Airplane lavatory lights come on only when the door lock is engaged. This keeps customers from failing to lock the door.
 • John Deere produced a gearbox that was assembled without oil, mounted on a machine, and required replacement after factor tests. A team streamlined production with a simple proximity switch that opens after all components were loaded into an assembly fixture. The switch prevents workers from using air wrenches to tighten bolts on the assembly until they cycle an oil gun into the gearbox. After filling the gearbox a solenoid releases the interlock sending air to the wrench. Then workers can tighten cover bolts and send the box to the next station.
 • The electrical connectors in one machine control formerly used only three-pin connectors to join each in a series. Labels instructed assemblers which boards went where and which connectors should be joined. But in the field, assemblers connecting and disconnecting them wear or bend the pins, which meant putting on a new plug. Soon the label was gone. The simple solution involved three, four and five-pin connectors that cannot join others and demand a single assembly sequence.
 • Ficarra's solution to labels that come off is to machine them into parts, especially when the function is to determine the correct orientation.
 • On Varian machines, assemblers are guided by small machined-in pictures that cannot wear off.

SERVICE APPLICATIONS

Poka-yoke can also be applied to service-based organizations. The following is summarized from the paper "Using Poka-Yoke Concepts to Improve a Military Retail Supply System," which was printed in Production and Inventory Management Journal.

While manufacturing typically only considers errors made by the producer, service industries must consider errors from both the server and the customer. Additionally, service organizations interface in many different ways to transfer a service to the customer. Because of the possibility that service errors can be created by both the customer and the server, service poka-yokes are grouped into two categories: fail-safing the server and fail-safing the customer.

SERVER POKA-YOKES

There are three types poka-yoke systems that can be used to fail-safe the server: task poka-yokes, treatment poka-yokes, and tangible poka-yokes.

TASK POKA-YOKES.

Task poka-yokes focus on server tasks and common mistakes servers make while performing the service/task for the customer. A good example of a control-oriented, task poka-yoke is the coin return machine used in may fast-food restaurants. The coin portion of a customer's change from payment is returned automatically through these machines. This takes the control out of the hands of the cash register operator, eliminating errors and speeding up the processing of customers.

TREATMENT POKA-YOKES.

Treatment poka-yokes focus on the social interaction between the customer and the server (i.e., eye contact, greeting). By mistake-proofing/standardizing what servers say and do to customers, managers can reasonably ensure that customers receive proper, fair and consistent treatment. Burger King utilized warning-oriented, treatment poka-yokes by placing "cue cards" at the service point ensuring that servers know what to say the minute they interface with the customer.

TANGIBLE POKA-YOKES.

Tangible poka-yokes attempt to improve the tangible, physical impression and experience for the customer in addition to the direct task of the server (i.e., dirty office, unkempt server, sloppy documents). Motorola uses a control-oriented poka-yoke in the legal department by having a second lawyer inspect all legal work for spelling, presentation, and arithmetic. In this way, the legal department is ensuring that the "tangibles" of the service are satisfactory in addition to the task of the service (legal work).

CUSTOMER POKA-YOKES

Fail-safeing the customer also consists of three of poka-yoke systems: preparation poka-yokes, encounter poka-yokes, and resolution poka-yokes.

PREPARATION POKA-YOKES.

Preparation poka-yokes attempt to fully prepare the customer before they even enter the service. An example of a warning-oriented, preparation poka-yoke is the notice a university sends to each student prior to registration for the next semester detailing the courses he needs to finish his degree. This system could be converted to a control system by having an automated registration process which would not allow students to sign up for classes out of sequence or until all prerequisites are met.

ENCOUNTER POKA-YOKES.

Encounter poka-yokes attempt to fail-safe a customer at a service who may misunderstand, ignore, or forget the nature of the service or their role in it. A good example of a control-oriented, encounter poka-yoke is the use of concrete curbing at an oil& lube shop that directs customers so that they do not/cannot pull the wrong way into the station. This system also assists in the selection process so that customers are not served out of order.

RESOLUTION POKA-YOKES.

Resolution poka-yokes attempt to remind customers of the value of their input to the continuous improvement of a service. A hotel which uses an automated check-out system through the television in each room could attach a few questions to the check-out process to ensure the customer provides feedback on key issues. This would be a control-oriented resolution poka-yoke. Obviously, one of the keys to the success of any customer-oriented poka-yoke is to obtain willing customer participation.

BARRIERS TO IMPLEMENTATION
AND RECOMMENDATIONS

Patel, Dale and Shaw note that there are a number of barriers a firm may face when implementing poka-yoke devices within their system. These include:

 • Difficulty in accepting change
 • Justification of the investment
 • Using inappropriate and ineffective methods
 • Time requirements
 • Difficulty encountered as a result of continuous process

Stewart and Grout, in an article entitled "The Human Side of Mistake-Proofing," make the following recommendations for the implementation of poka-yoke devices:

 1. The outcome of the process or routine must be known in advance so as to have a standard for comparison.
 2. The process must be stable, i.e., outcomes are not changing.
 3. There must be an ability to create a break between cause and effect in the process so as to provide an opportunity to insert a poka-yoke.
 4. Environments requiring substantial operator skill are prime locations for poka-yoke devices.
 5. Environments where training or turnover cost is high are prime locations for poka-yoke devices.
 6. Environments with frequent interruptions and distractions are prime locations for poka-yoke devices.
 7. Environments with a consistent set of mixed products are prime locations fopoka-yoke devices.
 8. The beginning of any process where there are multiple other possible processes that could be initiated are a prime location for poka-yoke devices.
 9. Locations in the process with similarly positioned or configured parts, controls or tools are prime locations for poka-yoke devices.
 10. Any point in the process requiring replacement or orientation of parts in order to prevent mispositioning is a prime location for poka-yoke devices.
 11. Any point in the process where adjustments are made for machine or process setups is a prime location for poka-yoke devices.

John Grout attributed defects to three sources: variance, mistakes, and complexity. Complexity requires techniques which simplify the process while managing variance can be accomplished by utilizing statistical process control (SPC). However, if quality problems are the result of mistakes, poka-yoke devices are the appropriate technique to use. In this case, poka-yoke provide an even more effective quality improvement tool than SPC. Other poka-yoke benefits include reduced training costs and the advantage of freeing workers' time and minds for more creative and value-adding activities.

Circumstances where poka-yoke is not the appropriate response are situations involving high speed production, situations where X-bar (Χ̅) & R charts are effective, and use in destructive testing. Other situations, however, provide opportunities for simple, inexpensive, and fail-safe devices to improve performance. Grout relates the example of Lucent Technologies, which reported that half of their 3,300 mistake-proof devices cost less than $100. However, they estimate a net savings of $8.4 million or about $2,545 per device. Poka-yoke is a most impressive and powerful tool.


Wednesday, November 10, 2010

Entrance Doors

Different types of Entrance doors are available in the market. But a customized door shall be unique and very special. See the differenet types of doors that you can make.

Please take the printout of these doors and handover to your Carpenter or the Interior decorator.
Door type 1

Door Type 2Door Type 3Door Type 4
Door Type 5


Door Type 6
Door Type 7

Door Type 8

For More building Designs, please visit www.keralaengineer.com
For AutoCAD file of the drawings, you can send email to me

Tuesday, July 28, 2009

Finishing of Buildings

Keys to Selecting Finishes
From oil rubbed bronze to brushed nickel, today’s finishes come in a wide variety of styles to complement any décor. Typically, when we make choices for finishes, we’re making selections for faucets, cabinet hardware, doorknobs and lighting. But when faced with making a selection, the endless combinations can seem overwhelming. Both the best and worst part of selecting finishes is that there is no single rule. However some guidelines can help make the decision-making somewhat easier.
To match or not
One of the most difficult decisions is whether or not to match your finishes. Certainly, matching your faucets, lighting, and cabinet hardware is the easiest. It eliminates the guesswork and the difficulty of deciding what and how to coordinate finishes. Sometimes, though, there can be too much of a good thing. Repetition is a wonderful way to create design unity. But, if every finish is exactly the same, it can create a tedious look with little variation or interest. That’s the downside of matching all the finishes.
For those with more daring, it’s possible to put together different finishes and make your room look fabulous. The key is coordination. If you want to mix finishes, it’s important that they coordinate together. For instance, a bronze lighting fixture that has pewter accents will look wonderful with brushed nickel. Or, if you’re handy with a paint brush, add some soft silver or antique brass accents to a bronze lighting fixture. Or, if your fixture has gold accents, consider using a brass fixture or antique brass cabinet hardware. If you’re decorating in a period style, though, it’s better to stick with one style and finish.
Try some contrast
One of the ways to make your finishes really stand out is to go for contrast. Contrast means pairing two very different finishes to create a more exciting look. A black sink faucet would look wonderful with brushed nickel cabinet pulls or antique brass. Or, pair metals such as brass and copper or polished stainless with burnished brass. Using contrast creates depth and interest and keeps the room from feeling flat and uninspired. It also keeps the room from having an out of the box kind of look.
Brass is back
Yes, that golden standby is back in home fashion again. However, if you have a rustic brown light fixture with gold accents, try adding burnished or antique brass hardware. It’s a fresh look and it will make those gold accents on your lighting pop and look even more wonderful. These kinds of coordinated finishes really look terrific in a traditional, Mediterranean or Tuscan style home. Polished brass hasn’t made the comeback that its antique brass cousin has. But that doesn’t mean shiny is out. Shiny faucets and hardware are often found in upscale hotel rooms that feature spa-type baths. The shiny hardware has a high-end appeal that oozes with that luxury spa feeling. Restorationhardware.com has a terrific selection of good-looking polished fixtures.
Hardware rules
Don’t be afraid to mix and match finishes, just make sure they’re coordinated and complementary with one another. Do try to match the styles within a room and, perhaps most importantly, coordinate styles of hardware, lighting and faucets with the style of the home. This is always a winning combination and is complementary to the house and that makes the finish selections look better too. Just for interest, use a hardware set for the front door that is contrasting. This makes a statement that the front door is special. When you’re ready to make decisions about your hardware finishes, be sure to place all the items together at one time. This will help you to be certain that everything looks right and like it belongs together. Besides saving time, it will save you money, too.

Swimming Pools and Fengshui Tips

Swimming pools are wonderful additions to any home. They create an instant place for fun, relaxation, and exercise. Plus, water is extremely beneficial in any landscape. However, in Feng Shui, swimming pools can often create negative influence. That is because swimming pools possess a great deal of energy and we should be very careful in planing the same. Swimming pools are often located at the rear of the home, and that is extremely inauspicious according to Feng Shui.


Even so, there are some instances when pools are a benefit to the homeowner. This would include a pool that is correctly sized, shaped, and positioned to create a positive energy. In Feng Shui, certain pool shapes and sizes can create problems, such as poison arrows, which are harsh points of energy directed at the house.

On the plus side, pools positioned in certain locations can actually benefit homeowners. These are pools that are placed according to flying star Feng Shui. At their best, pools can be positioned to tap the "wealth star" -- the secret location of prosperity that is tied to the direction of the front door. Another benefit of flying star placement is to overcome negative energies, as pools can offset negative energy from poor star placements.

Look at placing your pool in an auspicious location and follow Feng Shui's design criteria to make sure your pool gives you great Feng Shui! Positioned right, swimming pools can add tremendous wealth luck to a home! If not, though, it can be a very negative influence that can harm your wealth. To be sure about your pool, though, consider checking in with a Feng Shui consultant.


The Top 6 Feng Shui Pool Rules


 • Select a shape that is auspicious

The best shapes for pools are round, oval, kidney, or curving. This is because none of these shapes have any hard edges or points that can create a poison arrow effect that square-shaped pools often do. Other good choices include octagons and figure-eights.


 • Keep your pool size proportional to the size of the home

Pools are better if they are not overly large. If they are too large for the home, they can "overwhelm" it, imparting much negative energy. Better to go with a smaller pool than one that is too large.


 • Place pools at the sides of the yard

If possible, it is better to position swimming pools at the side of a yard rather than directly in the rear. If that can't be accommodated, then do try to avoid having a pool that is directly in line with the rear center of the house. Pools that do can become menacing, as water behind you is considered bad feng shui. Generally North and South East are considered to be good.


 • Pools that embrace a home bring good luck

These pools appear to wrap around a home or curve toward the home. These are a good design choice as they don't have hard edges pointing at the house.

 • Locate pools in a favorable sector for feng shui periods 8 and 9

Until 2043, pools should ideally be located in the North, Southwest, East, or Southeast sectors.

 • Incorporate the five elements around your pool.

Pools should be mixed with the other elements, such as metal (hand railings, pumps, electrical equipment), wood (plants, arbors, gazebos), earth (rock, cement surroundings or deckings), and fire (red lighting, triangular shaped articles). This helps to ensure that the pool is well-balanced and harmoniously incorporated into the landscape.